Nhiệm vụ của người mua thiện chí của Đài Loan sẽ thăm đến Missouri trong tháng chín năm 2017
   
Nhiệm vụ của người mua Asia Missouri ngày 15-19, năm 2017
   
Top Missouri nông nghiệp hàng hóa
Trong năm 2015, Missouri xuất khẩu $501,734,000 trong nông nghiệp và sản phẩm ag, liên quan đến các nước Châu á. Xuất khẩu 10 hàng đầu đến các nước Châu á đã:
 
1. heo và sản phẩm thịt lợn
2. lâm sản
3. chưng cất các loại ngũ cốc
4. ẩn & da
5. đậu nành
6. chó & mèo thực phẩm
7. không cồn nước giải khát
8. chăn nuôi gia cầm thịt & sản phẩm
9. lúa mì
10. thành phẩm
   
Missouri bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ
 
ĐẬU NÀNH 9 181 triệu giạ
THỊT BÒ BÒ Thứ 3 1,9 triệu đầu
NGÔ 10 437 triệu giạ
NUÔI GÀ THỊT 9 294 triệu đầu
HEO 7th 3 triệu đầu
GÀ TÂY Thứ 5 19 triệu đầu
GẠO 4 12 triệu cwt
BÔNG
8 4000, 000bales
BÔNG
8 4000, 000bales
SẢN PHẨM HÀNG ĐẦU CỦA MISSOURI, DỰA TRÊN SẢN XUẤT DATA(2015)
NGUỒN: MỸ NÔNG NGHIỆP
   
  Coâng ty InBev ñaõ mua laïi coâng ty bia Anheuser Busch cuûa bang Missouri
 

Coâng ty bia InBev ôû Leuven - Bæ vöøa môùi mua laïi coâng ty bia Anheuser Busch ôû St. Louis, thuoäc bang Missouri , trong ñoù coù 2 loaïi saûn phaåm Bud Light vaø Budweiser. Söï lieân doanh giöõa 2 coâng ty Anheuser Busch- InBev ñaõ daãn ñaàu theá giôùi veà doanh soá vaø saûn löôïng. Truï sôû chính Baéc Myõ vaø vaên phoøng toaøn caàu cho nhaõn hieäu Budwiser vaãn naèm ôû St. Louis. Coâng ty Anheuser Busch sôû höûu 50% bia Medelo cuûa Mexico, trong ñoù nhaõn hieäu Corona Extra ñöùng thöù 5 treân theá giôùi vaø coù 27% coå phaàn ôû coâng ty bia Tsingtao - Trung Quoác. Döï kieán ñeán cuoái naêm 2008 saûn phaåm bia cuûa coâng ty lieân doanh Anheuser Busch- InBev seõ tung ra thò tröôøng. Hieän nay, caùc saûn phaåm bia Anheuser Busch ñaõ ñöôïc taäp ñoaøn quoác teá Nanlien phaân phoái khaép Ñaøi Loan.

   
  Vaøo ngaøy 6 thaùng 6 naêm 2008, Coâng ty Tai Shin ñöôïc chính thöùc thaønh laäp!!
 

Coâng ty Tai Shin ôû Myõ coù nguoàn goác vaø voán ñaàu tö töø Ñaøi Loan ñaõ chính thöùc thaønh laäp troïng theå vaøo ngaøy 6 thaùng 6 naêm 2008. Vaø gaàn ñaây, coâng ty naøy ñaõ hoaøn taát thuû tuïc nhaäp khaåu trang thieát bò maùy moùc vaøo Missouri.

http://www.sbj.net/industry_article.asp?cID=a&aID=
21250544.6477672.1058122.9303976.7176993.887&aID2=81385

http://www.zwire.com/site/tab1.cfm?newsid=19742965&BRD=
2841&PAG=461&dept_id=603510&rfi=6

   
   
   

 

 

 

Goto Top
Contents ?Missouri Department of Agriculture Maintain By jc's creation